2421057415 6980895823 Χατζηαργύρη 80, Βόλος info@onmadesignstudio.gr
hero image


 

Οικοδομικές Άδειες / Άδειες Μικρής Κλίμακας
Αρχιτεκτονικό γραφείο - Γκούμας Λουκάς - Ντούτση Γεωργία - Αρχιτέκτονας - Βόλος Μαγνησία

 

Η έκδοση οικοδομικής άδειας αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα στην διαδικασία εκτέλεσης κτιριακών έργων.
Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο Onma Design Studio, εδρεύοντας στην πανέμορφη πόλη του Βόλου,
προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και εκδοσης οικοδομικών αδειών, καθώς και αδειών μικρής κλίμακας.

 

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας 

Η απόκτηση της οικοδομικής άδειας αποτελεί μια διαδικασία αναγκαία για την υλοποίηση κάθε κατασκευαστικής δραστηριότητας. Αυτή η άδεια εκδίδεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδότησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου και απαιτεί τον έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης. Αναγκαία για οποιαδήποτε κατασκευή, είτε πρόκειται για ανέγερση, προσθήκη μέρους σε υφιστάμενο κτίριο, είναι μια διαδικασία που αναμφίβολα απαιτεί προσοχή και σεβασμό προς την νομοθεσία.

Η μη τήρηση της διαδικασίας και η εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών χωρίς την απαιτούμενη άδεια, οδηγεί αυτόματα στην κατηγορία των αυθαίρετων κατασκευών. Αυτό συνεπάγεται σοβαρές κυρώσεις για τον ιδιοκτήτη, συμπεριλαμβανομένων υψηλών προστίμων και ποινικής δίωξης. Επιπλέον, η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας με αυθαίρετες κατασκευές είναι αδύνατη. Ουσιαστικά, η οικοδομική άδεια αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας για την νομιμότητα της κατασκευής.

 

 

 

     
     
 

Η Οικοδομική Άδεια - Τι Περιλαμβάνει

Η οικοδομική άδεια περιλαμβάνει μια σειρά συνεκτικών μελετών που εκπονούνται από εξειδικευμένους μηχανικούς. Αυτές περιλαμβάνουν:

 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Στατική μελέτη
 • Ηλεκτρομηχανολογική (Η/Μ) μελέτη (για κτίρια άνω των 300 τ.μ. ή 3 ορόφων)
 • Μελέτη Ύδρευσης – Αποχέτευσης (για κτίρια άνω των 800 κ.μ. ή 1 ορόφου)
 • Μελέτη Θερμομόνωσης
 • Μελέτη Καυσίμου Αερίου
 • Μελέτη Πυροπροστασίας
 

 

 

Τα Δικαιολογητικά για την Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας απαιτεί διάφορα δικαιολογητικά, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο των εργασιών. Συγκεκριμένα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

 • Πλήρες στοιχεία του ιδιοκτήτη, συμπεριλαμβανομένου ΑΦΜ-ΔΟΥ και στοιχείων επικοινωνίας.
 • Τίτλος και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων συμβολαιογραφικών δηλώσεων για χώρο στάθμευσης.
 • Κτηματολογικό Φύλλο και Διάγραμμα Ιδιοκτησίας.
 • Συμφωνητικό μίσθωσης, εάν εφαρμόζεται.
 • Παλαιότερες οικοδομικές άδειες, για υφιστάμενα κτίρια.
 • Πιστοποιητικό Υπαγωγής Υφιστάμενου Κτιρίου στον Νόμο Αυθαιρέτων Κατασκευών.

Επιπλέον δικαιολογητικά ενδέχεται να απαιτούνται από διάφορες δημοτικές υπηρεσίες, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του έργου.

 

 

 

     
     
 

Χρόνος Έκδοσης και Διάρκεια Ισχύος

Ο χρόνος έκδοσης οικοδομικής άδειας εξαρτάται από την πληρότητα του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μόλις συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, η έκδοση της άδειας εκτελείται εντός 45 ημερών.

Η διάρκεια ισχύος μιας οικοδομικής άδειας είναι 4 έτη, εκτός από τα κτίρια άνω των 5.000 τ.μ., όπου είναι 6 έτη. Ωστόσο, μικρότερη διάρκεια ισχύει για άδειες εργασιών μικρής κλίμακας ή κατε

 

 

 

 

Διαδικασία Έκδοσης Οικοδομικής Άδειας 

Η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας απαιτεί μια σειρά από συναφείς ενέργειες. Καταρχάς, ο ενδιαφερόμενος προσδιορίζει το είδος των εργασιών που επιθυμεί να πραγματοποιήσει, ούτως ώστε να καθοριστεί η αντίστοιχη κατηγορία άδειας. Στη συνέχεια, το προσωπικό επισκέπτεται τον τόπο των εργασιών προκειμένου να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση των μελετών και την προσδιορισμό του νομικού πλαισίου.

Στη συνέχεια, η διαδικασία συνεχίζεται με:

 • Υποβολή δικαιολογητικών και αρχιτεκτονικής μελέτης.
 • Έλεγχος συμμόρφωσης προς τις πολεοδομικές διατάξεις.
 • Υποβολή στατικής μελέτης και άλλων απαραίτητων μελετών.
 • Επαλήθευση συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς.
 • Έλεγχος φορολογικής ενημερότητας και πληρωμή των τελών.